TITJUR Rozsudok Súdneho dvora zo 17. februára 1977. # Farbwerke Hoechst AG proti Hauptzollamt Frankfurt am Main. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Hessisches Finanzgericht - Nemecko. # # Vec 82-76. Farbwerke Hoechst