Vec C-462/13: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z  30. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Polymeles Protodikeio Athinon – Grécko) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftiki AE (Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Otázky položené v rámci prejudiciálneho konania zhodné s otázkami, na ktoré už Súdny dvor odpovedal — Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) — Článok 27 — Patentovateľný predmet — Článok 70 — Ochrana existujúcich predmetov)