Smernica Komisie (EÚ) 2015/566 z  8. apríla 2015 , ktorou sa vykonáva smernica 2004/23/ES, pokiaľ ide o postupy overovania ekvivalentných noriem kvality a bezpečnosti dovážaných tkanív a buniek Text s významom pre EHP