Vec F-119/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. októbra 2015– FE/Komisia (Verejná služba — Prijímanie do zamestnania — Verejné výberové konanie — Zapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov — Rozhodnutie menovacieho orgánu o neprijatí úspešného uchádzača do zamestnania — Príslušné právomoci výberovej komisie a menovacieho orgánu — Podmienky pripustenia do súťaže — Minimálna dĺžka odbornej praxe — Spôsoby výpočtu — Zjavne nesprávne posúdenie výberovej komisie — Neexistencia — Strata príležitosti byť prijatý — Náhrada škody)