2014/924/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2014 , ktorým sa stanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o drevo a kôru jaseňa ( Fraxinus L.) s pôvodom v Kanade a v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom C(2014) 9469]