Становище на Комитета на регионите — „Стратегия на ЕС за бездомността“