Vec C-156/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 30. januára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb kapitálu a sloboda platieb – Obmedzenia – Zdanenie dividend vyplatených podnikom kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) – Vrátenie dane zrazenej z dividend – Podmienky – Objektívne rozlišovacie kritériá – Kritériá, ktoré sú na základe svojej povahy alebo fakticky priaznivé pre daňovníkov rezidentov)