Дело C-156/17: Решение на Съда (седми състав) от 30 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Свободно движение на капитали и свобода на плащанията — Ограничения — Данъчно облагане на дивиденти, изплатени на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) — Възстановяване на удържания данък върху дивидентите — Изисквания — Обективни разграничителни критерии — Критерии, които по своето естество или на практика поставят в по-благоприятно положение местни данъчнозадължени лица)