Rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2008 , ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o programy dohľadu a eradikácie a o štatút členských štátov, zón a priestorov bez výskytu chorôb [oznámené pod číslom K(2008) 6264] (Text s významom pre EHP) (2009/177/ES)