Rozsudok Všeobecného súdu (odvolacia komora) z 9. júna 2015.#Victor Navarro proti Európskej komisii.#Odvolanie – Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie – Výzva na prejavenie záujmu – Minimálna vyžadovaná kvalifikácia – Odmietnutie prijať – Porušenie článku 116 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu – Nesprávne právne posúdenie – Skreslenie skutkových okolností.#Vec T-556/14 P. Rozsudok Všeobecného súdu (odvolacia komora) z 9. júna 2015