Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. októbra 2015.#Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA proti Fazenda Pública.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Článok 13 ods. 1 – Nezdaňovanie – Pojem ‚subjekt, ktorý sa spravuje verejným právom‘ – Akciová spoločnosť, ktorá je poverená poskytovaním služieb v oblasti plánovania a riadenia systému zdravotnej starostlivosti autonómneho regiónu Azory – Určenie podmienok poskytovania týchto služieb, vrátane odmeny za tieto služby, v rámcových zmluvách uzavretých medzi touto spoločnosťou a autonómnym regiónom.#Vec C-174/14. Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. októbra 2015