TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Cruz Villalón - 9. januára 2014. # ACI Adam BV a i. proti Stichting de Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Hoge Raad der Nederlanden - Holandsko. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Duševné vlastníctvo - Autorské práva a s nimi súvisiace práva - Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti - Smernica 2001/29/ES - Článok 5 ods. 2 písm. b) a článok 5 ods. 5 - Právo rozmnožovania - Výnimky a obmedzenia - Rozmnožovanie na súkromné použitie - Legálny pôvod rozmnoženiny - Smernica 2004/48/ES - Pôsobnosť. # Vec C-435/12. ACI Adam a i.