Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1079/2013 z  31. októbra 2013 , ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 Text s významom pre EHP