Vec C-181/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Latina (Taliansko) 12. apríla 2013 — Francesco Acanfora/Equitalia Sud SpA a Agenzia delle Entrate