Haegeman TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Warner - 2. apríla 1974. # R. & V. Haegeman proti Belgickému kráľovstvu. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgicko. # Vec 181-73.