Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady 90/385/EHS z  20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie) Text s významom pre EHP