Nariadenie Komisie (EÚ) č. 234/2010 z 19. marca 2010 ustanovujúce určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o poskytovaní vývozných náhrad pre obilie a o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (kodifikované znenie)