Vec F-95/15: Žaloba podaná 1. júla 2015 – ZZ/Komisia