Zoznam medzinárodných kontrolných a dozorných agentúr (ďalej len „dozorné agentúry“ ) schválených členskými štátmi v súlade s prílohou VIII k nariadeniu (ES) č. 612/2009 (Tento zoznam nahrádza zoznam uverejnený v  Ú. v. EÚ C 368, 28.11.2012, s. 12 )