Vec T-591/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – BSH/ÚHVT (PerfectRoast) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky PerfectRoast — Zamietnutie zápisu — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009“)