Vec T-573/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. júna 2015 – Polyelectrolyte Producers Group a SNF/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Životné prostredie — Kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Únie — Spracované papierenské výrobky — Látky a zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené — Koncentračný limit zvyškových monomérov — Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)