Rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 10. července 2012 Rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 10. července 2012.#Smurfit Kappa Group plc v. Evropská komise.#Státní podpory – Výrobky z vlnitého obalu – Podpora na stavbu papírny – Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře – Rozhodnutí prohlašující podporu za slučitelnou se společným trhem – Přípustnost – Bezvadnost plné moci, kterou dala právnická osoba svým advokátům – Přijetí rozhodnutí po ukončení předběžné fáze přezkumu – Aktivní legitimace – Procesní práva zúčastněných stran – Závažné potíže, odůvodňující zahájení formálního vyšetřovacího řízení – Výkon posuzovací pravomoci Komisí – Článek 87 odst. 3 písm. a) ES – Článek 88 odst. 2 a 3 ES – Článek 4 nařízení (ES) č. 659/1999 – Článek 44 odst. 5 a 6 jednacího řádu.#Věc T‑304/08.