Úradný vestník Európskej únie, L 237, 3. septembra 2016