Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas paziņojumu “Digitālā programma Eiropai – Eiropas digitāli virzīta izaugsme”