Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщение на Комисията относно „Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигателна сила на европейския икономически растеж“