ODPOVEDE KOMISIE NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV „CHYBY VO VÝDAVKOCH NA ROZVOJ VIDIEKA: AKÉ SÚ PRÍČINY A AKO SA RIEŠIA?“