Rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2011 o technickej špecifikácii pre interoperabilitu týkajúcej sa subsystému Energia systému transeurópskych konvenčných železníc [oznámené pod číslom K(2011) 2740] (Text s významom pre EHP) (2011/274/EÚ)