TITJUR Altner/Komisia Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) zo 7. marca 2013. # Zdeněk Altner proti Európskej komisii. # Odvolanie - Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Akt, ktorý nemožno napadnúť žalobou - Existencia alebo neexistencia povinnosti vypočuť generálneho advokáta pred rozhodnutím formou odôvodneného uznesenia podľa článku 111 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu - Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné. # Vec C-289/12 P.