Vec C-352/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. mája 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Langericht Dortmund – Nemecko) – Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA/Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret, SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Osobitné právomoci — Článok 6 ods. 1 — Žaloba smerujúca proti viacerým žalovaným so sídlom v rôznych členských štátoch, ktorí sa zúčastnili na karteli vyhlásenom za odporujúci článku 81 ES a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore, s cieľom dosiahnuť ich spoločné a nerozdielne odsúdenia na zaplatenie náhrady škody a na poskytnutie informácií — Právomoc súdu, ktorý začal konanie proti žalovaným — Späťvzatie žaloby vo vzťahu k žalovanému so sídlom v členskom štáte súdu, ktorý začal konanie — Právomoc vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zo zmluvného vzťahu — Článok 5 ods. 3 — Doložka o voľbe právomoci — Článok 23 — Účinné presadzovanie zákazu kartelov)