Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7674 – Talanx/NORD/LB/Caplantic) (Text s významom pre EHP)