Vec C-579/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. júna 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – P, S/Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právne postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom — Smernica 2003/109/ES — Článok 5 ods. 2 a článok 11 ods. 1 — Vnútroštátna právna úprava, ktorá štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nadobudli právne postavenie osôb s dlhodobým pobytom, ukladá integračnú povinnosť potvrdenú skúškou pod hrozbou pokuty)