Vec C-121/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  3. októbra 2013 — Bernhard Rintisch/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 74 ods. 2 — Nariadenie (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 50 ods. 1 prvý a tretí pododsek — Námietka majiteľa skoršej ochrannej známky — Existencia ochrannej známky — Dôkazy predložené na podporu námietky po uplynutí lehoty stanovenej na tento účel — Nezohľadnenie — Voľná úvaha odvolacieho senátu — Ustanovenie v opačnom zmysle — Okolnosti brániace zohľadneniu nových alebo ďalších dôkazov]