Vec T-617/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. januára 2015 – Aic/ÚHVT – ACV Manufacturing (Vložky do výmenníka tepla) („Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze dizajnu – Zapísaný dizajn Spoločenstva znázorňujúci vložku do výmenníka tepla – Dôvod výmazu – Nedostatok viditeľnosti súčasti zloženého výrobku – Článok 4 ods. 2 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002“)