Vec C-99/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z  11. decembra 2014 – Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión)/Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Štátna pomoc — Rozhodnutie 2010/787/EÚ — Pomoc na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie — Podmienky na to, aby sa táto pomoc považovala za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Článok 181 rokovacieho poriadku Súdneho dvora)