C/2016/4778 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1332 z 28. júla 2016, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ nábytku [oznámené pod číslom C(2016) 4778] (Text s významom pre EHP)