Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky Text s významom pre EHP