Vec C-359/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb osôb — Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ — Štátny príslušník členského štátu — Bydlisko v inom členskom štáte — Štúdium v zámorskej krajine alebo území — Zachovanie nároku na financovanie vysokoškolského štúdia — Podmienka bydliska „troch zo šiestich rokov“ — Obmedzenie — Odôvodnenie)