Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. novembra 2013.#Rada Európskej únie proti Európskej komisii.#Ročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie – Služobný poriadok úradníkov – Žaloba o neplatnosť – Oznámenie KOM(2011) 829 v konečnom znení – Návrh KOM(2011) 820 v konečnom znení – Žaloba na nečinnosť – Predloženie návrhov na základe článku 10 prílohy XI služobného poriadku úradníkov – Nečinnosť Komisie – Žaloba, ktorá sa stala bezpredmetnou – Zastavenie konania.#Vec C‑66/12. Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. novembra 2013