2014/209/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  20. marca 2014 o rovnocennosti skupín vodičských preukazov [oznámené pod číslom C(2014) 1625] Text s významom pre EHP