Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2307 z 19. decembra 2016, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 1. decembra do 7. decembra 2016, a ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2017 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 v odvetví hydinového mäsa