Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 11. júla 2014.#RWE AG a RWE Dea AG proti Európskej komisii.#Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s parafínovými voskami – Trh s parafínovým gáčom – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES – Určenie cien a rozdelenie trhov – Zodpovednosť materskej spoločnosti za porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, ktorých sa dopustili jej dcérska spoločnosť a spoločný podnik v jej spoluvlastníctve – Rozhodujúci vplyv uplatňovaný materskou spoločnosťou – Domnienka v prípade vlastníctva 100 % podielu na základnom imaní – Nástupníctvo – Proporcionalita – Rovnosť zaobchádzania – Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 – Neobmedzená právomoc.#Vec T‑543/08. Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 11. júla 2014