Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/695 z 24. apríla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie pre existujúce výrobky z geneticky modifikovanej bavlny MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) a povoľuje umiestnenie bavlníkového oleja vyrobeného z geneticky modifikovanej bavlny MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) na trh [oznámené pod číslom C(2015) 2769] (Text s významom pre EHP)