Vec T-423/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. júla 2015 – Redaelli Tecna/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s predpínacou oceľou — Stanovenie cien, rozdelenie trhu a výmena citlivých obchodných informácií — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Spolupráca počas správneho konania — Primeraná lehota“)