Riemer TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Trabucchi - 26. mája 1976. # Walter J. Riemer proti Hauptzollamt Lübeck-West. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Finanzgericht Hamburg - Nemecko. # Vec 120-75.