Rozhodnutie Komisie z 02/12/2015 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.7825 - KKR / SELECTA) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)