Spojené veci C-39/13 až C-41/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  12. júna 2014 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Gerechtshof te Amsterdam – Holandsko) – Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen/SCA Group Holding BV (C-39/13), X AG a i./Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C-40/13), Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam/MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV (C-41/13) (Sloboda usadiť sa — Daň z príjmov právnických osôb — Jediná daňová jednotka medzi spoločnosťami rovnakej skupiny — Žiadosť — Dôvody zamietnutia — Umiestnenie sídla jednej alebo viacerých sprostredkujúcich spoločností alebo materskej spoločnosti v inom členskom štáte — Neexistencia stálej prevádzkarne v štáte zdanenia)