Vec T-666/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Monster Energy/ÚHVT (GREEN BEANS) („Ochranná známka Spoločenstva — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia lehoty — Doručenie rozhodnutia odvolacieho senátu faxom — Prijatie faxu — Omeškanie — Neexistencia vyššej moci alebo nepredvídateľnej okolnosti — Zjavná neprípustnosť“)