Vec F-108/14: Žaloba podaná 10. októbra 2014 – ZZ/Komisia