Vec C-480/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  15. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Minister van Financiën/X BV (Colný kódex Spoločenstva — Pôsobnosť článku 203 a článku 204 ods. 1 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2913/92 — Režim vonkajšieho tranzitu — Vznik colného dlhu z dôvodu nesplnenia povinnosti — Oneskorené predloženie tovaru colnému úradu určenia — Šiesta smernica o DPH — Článok 10 ods. 3 — Spojitosť medzi vznikom colného dlhu a dlhu na DPH — Pojem zdaniteľné transakcie)