PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU Sprievodný dokument Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu a o zmene smerníc 2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a o zrušení smernice 2007/64/ES a Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch pri kartových platobných transakciách